Časté dotazy (FAQ)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY (FAQ) – POVINNÉ RUČENÍ / POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

Co je to "uplatnění nároku", jaké informace obsahuje?
Uplatnění nároku je právní akt poškozeného učiněný písemnou formou a adresovaný pojišťovně (pojistiteli) toho, kdo za škodu z provozu vozidla odpovídá (škůdce). Uplatnění nároku obsahuje následující informace:
  • na jakých skutečnostech zakládáte svůj nárok, tj. kdy, kde a jakým způsobem Vám vznikla škoda a kdo za ni odpovídá,
  • jaká škoda Vám vznikla a jaký je její rozsah,
  • jakou částku požadujete jako náhradu škody. Každou ze shora uvedených skutečností je třeba prokázat, tj. doložit příslušnými písemnými dokumenty. NEZAPOMEŇTE uvést číslo bankovního účtu, kam má být převedena částka odškodnění, nebo přesnou adresu, na niž má být zaslána poštovní poukázka!
Co se stane když budu provozovat vozidlo bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Za tento přestupek lze v souladu s ustanovením zákona 168/1999 Sb. v platném znění, uložit pokutu v rozmezí od 5 000 Kč do 40 000 Kč.
Co se stane, když budu účastníkem dopravní nehody, kterou zaviní řidič nepojištěného vozidla?
V takovém případě je vhodné obrátit se na svou odpovědností pojišťovnu se žádostí o provedení prvotních likvidačních úkonů (tj. dokumentace vzniklého poškození, nahlášení škody). Po provedení prvotních likvidačních úkonů jsou předané podklady odeslány na ČKP (Česká kancelář pojistitelů), která pověří některého ze svých členů vyřízením celého případu.
Co se stane, když zaplatím pojistné od ledna do prosince a v březnu pojištění odpovědnosti z důvodu uznaného zákonem zanikne? Vrátí mi pojistitel pojistné za zbytek roku?
Ano, zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, na kterou bylo pojistné zaplaceno, pojistitel musí zbývající část pojistného vrátit pojistníkovi. Předpokladem ovšem je, že za dobu trvání pojištění nevznikla pojistná událost, ze které vznikla pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění. Podle zákona má pojistitel nárok na zaplacené pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo.
Jak mám postupovat při uplatnění nároku na náhradu škody a na co mám jako poškozený z POV nárok?
Jako poškozený máte právo na to, aby Vám pojistitel z POV pojištěného viníka (tedy za toho, kdo škodu způsobil nebo za ni odpovídá) nahradil:
  • škody na zdraví nebo usmrcením,
  • škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci včetně škody vzniklé odcizením věci,
  • škodu, která má povahu ušlého zisku, Podmínkou náhrady škody však je řádné uplatnění a prokázání nároku.
Jak mám postupovat, když se mi nepodařilo zjistit pojistitele odpovědnosti řidiče vozidla, kterým byla způsobena škoda?
V takových případech se obraťte na Českou kancelář pojistitelů (www.ckp.cz)
  • přímo - její pracovníci Vám poskytnou informace, jak dále postupovat;
  • prostřednictvím své pojišťovny - pojišťovna převezme uplatnění nároku na náhradu škody na příslušném formuláři ČKP, zajistí prohlídku a fotodokumentaci poškozeného vozidla a věcí. Tyto podklady pak budou předány České kanceláři pojistitelů, která se pokusí pojistitele nalézt.Nepodaří-li se pojistitele nalézt nebo se potvrdí, že vozidlo není pojištěné, Vaším nárokem se bude zabývat Garanční fond, respektive některý pojistitel-člen ČKP, kterého ČKP pověří vyřízením věci.
Jaké výhody má připojištění čelního skla?
Výhoda připojištění čelního skla je ta, že pokud dojde k poškození pouze čelního sklad je tato škoda likvidována za odchylných pojistných podmínek, než-li, v případě likvidace škody z havarijního pojištění. Při sjednání připojištění čelního skla se toto sjednává většinou se spoluúčastí 500,- Kč (tato částka však může být u pojistitelů rozdílná).
Mám třicet let starý vůz, který původní vlastník nechal v technickém průkazu přepsat na mé jméno, ale já jsem vůz již nepřihlásil v místě svého bydliště. Osvědčení o technickém průkazu vozidla tedy stále uvádí jméno původního vlastníka. Kdo hradí pojištění?
Pojištění odpovědnosti má za povinnost uzavřít vlastník vozidla, což může, ale nemusí být osoba uvedená v technickém průkazu vozidla. V popsaném případě tedy povinnost uzavřít pojistnou smlouvu má ten, kdo s vozidlem oprávněně nakládá jako vlastník, resp. vozidlo provozuje. Tím ovšem není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch vlastníka.
Mohu si jako poškozený při havárii nechat vyplatit dvojnásobné odškodnění: z pojištění odpovědnosti viníka a ze svého havarijního pojištění?
Nárok na náhradu škody nelze uplatňovat dvakrát, ale jako poškozený při dopravní nehodě máte možnost volby. Nárok můžete uplatnit buď u odpovědnostního pojistitele škůdce, tedy pojištěného, který způsobil škodu (viníka nehody), nebo u Vašeho majetkového pojistitele, tj. z Vašeho havarijního pojištění.
Mohu si vybrat každý rok jinou pojišťovnu? Nepřijdu o bonus?
Vybrat si každý rok jinou pojišťovnu je možné. Ze zákona je každý pojistitel po zániku POV povinen pojistníkovi vystavit (na jeho žádost) potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění. Pojistitelé - členové ČKP si potvrzení navzájem uznávají. Toto potvrzení ovšem uvádí, vedle dalších údajů, informace o době trvání pojištění formou od - do, není tedy nějakou poukázkou na slevu na pojistném v konkrétní procentuální výši. Reálný význam převáděného bonusu tak závisí na smluvních podmínkách toho kterého pojistitele.
Musí motorista, jenž má auto na leasing, přistoupit na uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti u pojišťovny, kterou leasingová společnost vybere?
Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti má vlastník vozidla, v tomto případě je to leasingová společnost. Ta má tedy logicky právo si pojišťovnu vybrat, uzavřít s ní pojištění odpovědnosti a pojistné k jednotlivým vozidlům zakalkulovat do leasingových splátek. Může však také přenést povinnost uzavřít pojistnou smlouvu na leasingového nájemce, a to buď u některého z určené skupiny pojistitelů, nebo u kteréhokoli pojistitele provozujícího tento typ pojištění. Leasingový nájemce tak v tomto případě uzavírá svým jménem a na svůj účet (v souladu se zákonem) pojistnou smlouvu ve prospěch vlastníka vozidla.
Musí vlastník auta uzavřít POV, jestliže vozidlo sice nenechá vyřadit (nebo dočasně vyřadit) z registru silničních vozidel, ale nejezdí s ním a má ho například v garáži?
Obecně má podle zákona vlastník vozidla povinnost uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti. Zároveň zákon stanovuje, že vozidlo může na pozemní komunikaci provozovat pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla je pojištěna podle zákona. Shora popsanou situaci doporučujeme vlastníku či provozovateli vozidla řešit dočasným vyřazením silničního motorového nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel na odboru dopravy příslušného okresního (obvodního) úřadu.
Platí pojištění odpovědnosti i v zahraničí?
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na území České republiky a dále na území států, které jsou uvedeny na zelené kartě. Každý pojistitel, který pojištění odpovědnosti provozuje, je povinen vydat pojistníkovi na jeho žádost zelenou kartu, jinak také Mezinárodní kartu automobilového pojištění. Ta je dokladem o pojištění v zahraničí a jsou na ní uvedeny státy, na které se toto pojištění vztahuje. Systém "zelených karet" se vztahuje na většinu evropských států, ne však např. na Rusko. V těchto případech je nutné zaplatit takzvané hraniční pojištění.
Slyšel jsem, že řidič musí mít u sebe originál pojistné smlouvy. Co když ho ztratí? Může získat duplikát?
Řidič vozidla se musí při silniční kontrole Policie ČR ve vztahu k povinnému ručení pouze prokázat dokladem o pojištění tj. zelenou kartou. Ze zákona tedy nevyplývá, že by se měl policii prokazovat "dokladem o zaplacení", ani originálem pojistné smlouvy. Naopak doporučujeme tyto dokumenty nechat doma, neboť při provozu na pozemní komunikaci není žádný orgán oprávněn požadovat originál pojistné smlouvy ani potvrzení úhrady pojistného. V případě ztráty zelené karty je pak pojistná smlouva dokumentem, na jehož základě pojišťovna vystaví potřebné duplikáty.
Vztahjuje se havarijní pojištění i na přepravovaný náklad?
Obecně lze říct, že havarijní pojištění kryje pouze škody na vozidle dle konkrétních podmínek pojištění.
Vztahuje se POV na všechny škody?
Zákon přesně vypočítává případy, z nichž pojistiteli nevzniká povinnost plnit. Zjednodušeně řečeno: pojišťovna nebude z POV hradit škodu věcnou ani škodu na zdraví, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena a samozřejmě škodu na tomto vozidle. Z POV nebude dále uhrazena ani škoda na majetku, za niž pojištěný odpovídá svému manželovi nebo osobám, které s ním v době nehody žily ve společné domácnosti. Škoda na zdraví se ovšem i těmto osobám hradí. Rovněž tak není hrazena např. škoda vzniklá mezi vozidly jízdní soupravy (tažné a přípojné vozidlo), pokud není způsobena provozem jiného vozidla. Výluku z pojištění dále tvoří i škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla, nebo škoda vzniklá při organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži. (Výčet situací je uveden v ustanovení §7 zák. č. 168/1999 Sb.).
(zdroj: www.cap.cz)

 

 

 

 

 

 

Zavoláme Vám
Zadejte své telefonní číslo a my Vám zavoláme zdarma zpět!

Zákaznická infolinka
602 260 206 | [email protected]
Po - Pá: 8:30 - 19:00